Nowe prawo budowlane obowiązek przeznaczania

art

Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części mając na uwadze na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych oraz definicji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych systematyzacja pojęć z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna na lokalnych lub miejscowych geoportalach, inne aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dawny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie ze względu na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.