Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

art

Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, jakich dane dotyczą, uregulowane pozostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji upełnomocnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych administratorów danych, którzy będą mieć obowiązek szybkiej reakcji na żądania, a poprzednio na etapie zbierania danych osobowych będą musieli zrealizować znacznie bardziej rozbudowane w zestawieniu z do dotychczasowych obowiązki informacyjne. Proponuje zatem wszechstronne wyrażenie omowne prawnych i organizacyjnych aspektów realizacji upełnomocnień osób, których dotyczą. Charakterystyka praw osób, jakich dane dotyczą, na gruncie rodo. Przejrzyste informowanie, przejrzysta łączność i tryb realizowania praw –obowiązki administratora danych. Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – warunek zgody w praktyce. Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować. Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób odmienny niż od osoby, której dane dotyczą – warunek informacyjna, o czym i kiedy informować. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – aspekt informacji, sposób poinformowania, prawo do kopii danych. Prawo do sprostowania danych – przesłanki, realizacja. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przesłanki, realizacja. Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu albo usunięciu danych osobowych albo o ograniczeniu przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych – wytyczne GR, problemy interpretacyjne, realizacja. Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja. Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania. Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem ochrona środowiska zadania gminy przeciwko organowi nadzorczemu. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciw administratorowi czyli podmiotowi przetwarzającemu. Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo. Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, jakich dane dotyczą.