Nowe prawo powództwo wzajemne w kwestiach o naruszenie prawa

art

Nowe prawo powództwo wzajemne w kwestiach o naruszenie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, których produkty albo usługi oparte są powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT oznacza to innowacyjnych roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji produktów. Warto wiedzieć, jakże będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd co zawiera prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.