Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego

W pracy zaprezentowano instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z.

Proces karny diagramach

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...


Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Apelacja Postępowaniu Karnym

Artykuł, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego śr...

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...

Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...


Prawnokarne aspekty wolności

Artykuł. Orzecznictwo pozostały podobnie omówione m.in.: problem stawiania tzw. zarzutów mieszanych także zarzutów alternatywnych dodatkowo formułowania wniosku odwoławczego z perspektywy szerokich upełnomocnień sądu odwoławczego do merytorycznego orzekania i ograniczenia kasatoryjnego orzekania tylko do przypadków wskazanych w ustawie, przebieg postępowania odwoławczego, z uwzględnieniem czynności organów procesowych, a również stron, obrońców i pełnomocników także ich udziału w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej, instytucje procesowe wprowadzone do postępowania odwoławczego od i nadal obowiązujące, takie jak: ograniczona prekluzja dowodowa i zakaz stawiania niektórych zarzutów odwoławczych w trybach konsensualnych także podstawę oddalenia wniosku dowodowego z k.p.k., rzeczowe wskazówki dotyczące analizy wyroku i jego uzasadnienia pod kątem uchybień procesowych mogących stanowić podstawę zarzutu odwoławczego. Do każdego komentowanego przepisu przywołano aktualne po orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz trybunałów apelacyjnych, wybrane wskutek na ich znaczenie i użyteczność na rzecz praktyki. Lektura artykułu Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Artykuł. Orzecznictwo zawiera zarówno schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym, a zarówno na oddzielnej wkładce wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych, w tym w kwestiach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych Lektura artykułu skierowana jest szczególnie do praktyków, otóż sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a podobnie aplikantów tych zawodów prawniczych. Stanowi nieodzowny materiał do nauki na rzecz osób przystępujących do egzaminu zawodowego: radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Z publikacji dowiesz się: jak prawidłowo sporządzić apelację obrońcy, i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego? jakim sposobem skutecznie wyrażać zarzuty w pismach procesowych? Każdy kazus w pracy z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania również wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny przypadków mieści również przypadki z aspektu prawa karnego skarbowego dodatkowo dotyczące problematyki intertemporalnej. Artykuł jest przeznaczona zwłaszcza na rzecz żaków oddziałów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też przydatna adwokatom i radcom prawnym dodatkowo pracownikom dydaktycznym działów prawa zajmującym się omawianą tematyką.

Więcej

Generic placeholder image

Prawo administracyjno karne

Artykuł, ze względu której w rzeczowy i przystępny sposób poznasz i przyswoisz istotę wszystkich rodzajów zarzutów określonych w KPK oraz bezwzględnych przyczyn odwoławczych wynikających z KPK, jakie można postawić w apelacji wnoszonej również na korzyść, jakim sposobem i na niekorzyść oskarżonego. Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy to: wyrażenie omowne istoty zarzutów z i KPK, użyteczne przykłady redakcji poszczególnych rodzajów zarzutów apelacyjnych, najistotniejsze orzeczenia, także Sądu Najwyższego, jakim sposobem dodatkowo sądów apelacyjnych, dotyczące omawianych zagadnień, krótkie przykłady konkretnych stanów faktycznych i prawnych, z jakimi stykają się praktycy zamierzający zaskarżyć wyrok sądu I instancji, wskazówki, w jaki sposób uświadomić sobie różne uchybienia i błędy zawarte w zaskarżanych wyrokach. Służąca skarżeniu krzywdzących decyzji procesowych poprzez uprawnione podmioty procesowe jako przedmiot zainteresowania nauki prawa karnego procesowego nie była jak dotychczas przedmiotem szczegółowego zainteresowania tej nauki. Ta swoista oręż procesowa stron nie stanowiła odrębnego przedmiotu zainteresowań badawczych w nauce prawa karnego procesowego. Nie analizowano jej w sposób kompleksowy, poprzestając na wybranych elementach, co stwarza w tym obszarze określone trudności. Wybiórcza analiza tła instytucji gravamen, którym jest procedura odwoławcze jest celowa, bowiem ten etap procesu znalazł wyraz w licznych opracowaniach. Zatem procedura odwoławcze zostało omówione w stopniu niezbędnym tak, tak aby sprezentować fundament rozważań o instytucji gravamen. Nieustanny rozrost tej instytucji, przejawiający się w permanentnym udoskonalaniu postępowania odwoławczego, wyznaczaniu kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków zaskarżenia dodatkowo określaniu decyzji procesowych podlegających kwestionowaniu poprzez określone strony procesowe powoduje nie tylko wzrost znaczenia instytucji, aliści także przymus rozwiązania łączących się z tym kwestii prawnych. Wszystko po to, iżby osiągnąć zasadniczy cel procesu karnego, którym jest wykrycie prawdy materialnej i ukaranie sprawcy czynu zabronionego. Wzrost znaczenia gravamen spowodował zarówno pewne zmiany w możliwości skarżenia decyzji w poszczególnych stadiach procesu karnego. Zaowocował zwiększeniem gwarancji procesowych dla oskarżonego, a podobnie wzmocnieniem znaczenia zakazu reformationis in peius poprzez klarowne zdefiniowanie zakresu i granic zaskarżenia oraz kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków odwoławczych na korzyść i na niekorzyść oskarżonego.

Więcej

Generic placeholder image

System penitencjarny postpenitencjarny

W publikacji literaci odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach –), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny to znaczy też przemian w zakresie możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. W publikacji czytelnik znajdzie:- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, także z perspektywy sędziego, w jaki sposób i stron postępowania; liczne rzeczowe wskazówki na rzecz uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych); ocenę artykułów także propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem. Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu również użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło wiedzy dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, mecenasów i radców prawnych). Artykuł stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor dokładnie omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, jakie wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań również warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów również wskazuje metody ich uniknięcia. W pracy zawarto również:- wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wspólnie z ich omówieniem, a zarówno tzw. akcje procesowe, jakie pokazują metodykę pracy organów procesowych. W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw spornych i problematycznych. Załączono także najważniejsze tezy orzecznicze również wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może wyjść przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych. Praca internetowa przeznaczona jest zwłaszcza dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, jacy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zaintryguje również aplikantów zawodów prawniczych. Pozycja bibliograficzna stanowi rzeczowe ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

Więcej

Generic placeholder image

337

Pobrań

158

Użytkowników

48

Recenzji

65

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  ustawa o ochronie danych osobowych
  ustawa o ochronie danych osobowych po angielsku. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki.

 • foto
  bezpieczeństwo informacji i danych osobowych Ochrona
  bezpieczeństwo informacji i danych osobowych. Ochrona danych osobowych w świecie oryginalnych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze bardziej wpływają.

 • foto
  Książka koronawirus trzecia ofiara
  Książka koronawirus trzecia ofiara coaching agile teams. Zasady rozliczeń – co na to kodeks, a co umowa. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty ustawowe tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania.

 • foto
  Inwentaryzacja zbiorów Z jednej strony RODO oszczędnie
  Inwentaryzacja zbiorów. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych innymi słowy podmiot przetwarzający, jakkolwiek zarazem obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych lub podmiot.

 • foto
  książka koronawirus młodzieżowa
  książka koronawirus młodzieżowa dla dziewczyn i ustawa o ochronie praw lokatorów ze zmianami i Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania poprzez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb.

 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie odpadowe za
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą.

 • foto
  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej
  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.

 • foto
  podwyższenie kapitału zakładowego
  podwyższenie kapitału zakładowego. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzyko złączone z udziałem w projekcie, co w konsekwencji umożliwia realizację dużych i zajmujących przedsięwzięć podmiotom, jakie działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. zwyciężyć przetargu.

 • foto
  wynagrodzenia dla nauczycieli podczas
  wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od 2020 roku i Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. treść umowy o pracę. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni także jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy.

 • foto
  Rodzaje wynagrodzenia na rzecz twórcy Przedmiotem
  Rodzaje wynagrodzenia na rzecz twórcy. Przedmiotem artykułu jest kompleksowe omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych także w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), w jaki sposób i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe również znaki towarowe), w tym również nabywanie.

Skontaktuj się z nami